Хүнд металлын усны бохирдлыг хэмжсэн. 04-2022, 09-2022 хооронд дээж авсан.